5.ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

28-29 Mayıs 2021, Online

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı; yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya gelebildiği bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Ülkemizde bu türden ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1948 yılında destek verdiği bu ulusal kongrenin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Yapı Kongresi ve Sergisi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir.  2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak Ankara’da düzenlenmiştir. 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konusunu yine Ankara’da tartışmaya açmıştır. 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubelerinin işbirliğiyle 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temasını gündeme getirmiştir.

Yapı sektöründeki ilerlemeler, edinilen birikimler ve geliştirilen her türlü güncel çözümler, mimarlık mesleğinin ve yapı sektörünün ilgili olduğu her alanda ülkemizin kalkınmasına katkı sağlar. Bu türden birçok yönlü kalkınma için Araştırma-Geliştirme ve Araştırma-Uygulama kapsamında yapılan çalışmaların, bu çalışmalardan beslenen ve bu çalışmalara yön veren Eğitim-Araştırma etkinliklerinin arttırılması hedeflenmelidir.

Bu sebeple, mimarlık mesleğinin Eğitim-Araştırma-Uygulama (EAU) sahalarındaki çok disiplinli ve kolektif çalışmaları önem kazanmıştır. Farklı uzmanlıkların bir araya gelerek teknik tasarım ve uygulamalara yenilikçi bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirme becerisi, bu amaçlara yönelik çağdaş ve nitelikli bir mesleki eğitim gerektirmektedir. Bu sebeplerle, “5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin” ana teması, “Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim – Araştırma – Uygulama (EAU)” olarak belirlenmiş; 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak yapılmasına karar verilmiştir. Yapı sektörüyle ilgili tüm süreçler, aşağıda listelenmiş konu başlıkları kapsamında kongrenin tartışma ortamına dahil edilmiştir.

1- Yapı Malzemeleri: Teknik ve Çevresel Performansları, Yenilikçi Malzemeler

2 – Yapı ve Yapım Sistemleri, Uygulamalar

3 – Yapım Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

4 – Tasarım Yönetimi: Proje Üretim Süreçleri,

5 – Çevresel Kontrol: Yapılarda Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mimari Akustik, Mekânsal Aydınlatma, İşlevsel (teknik) Sistemler,

6 – Yapı Denetimi ve Güvenlik: Sorun Analizi ve Takibi, Yapısal Analizler ve Yapılarda Deprem Güvenliği, Yangın Güvenliği, Risk Analizi vb.

7 – Kültürel Mirasın Korunması

8 – Evrensel Tasarım: Erişilebilirlik, Mekânsal Sorunlar, Çözüm Önerileri, Teknik Standartlar

9 – Afet Yönetimi: Planlama, Uygulama, İyileştirme

10 – Mesleki Eğitim: Eğitim–Araştırma–Uygulama Etkileşimi

5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

Detaylı Bilgi Almak İçin;

admin

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir